GROTE STEDELIJKE OPGAVEN

Grote stedenbouwkundige opgaven focussen zich veelal op in potentie gunstig gelegen gebieden die door omstandigheden nog onvoldoende tot hun recht komen of niet op een juiste wijze zijn aangehaakt op het stedelijk weefsel en de stedelijke dynamiek. Hierbij kan het gaan om gebieden die hun industriële functie hebben verloren, om gebieden die door infrastructurele lijnen worden verknipt, of om gebieden waar tot dan toe weinig aandacht was voor samenhang, uitstraling en ontwikkelingmogelijkheden. Vaak gaat het om gebieden die in de loop van de tijd zijn verrommeld en waar een duidelijke identiteit ontbreekt. 

Vanwege de lange doorlooptijd is bij grootstedelijke projecten faseerbaarheid en flexibiliteit een essentieel onderdeel van de planvorming. Een masterplan biedt houvast bij de geleidelijke transformatie van een niet goed op de stad aangehaakt, laagwaardig gebied naar een hoogwaardig (woon- en werk) gebied dat (opnieuw) op een vanzelfsprekende wijze is verbonden met- en ingebed in het stedelijk weefsel. 

WATERVEILIGHEID EN DIJKTRACE IJSSELMUIDEN

I.s.m. Provincie, Waterschap, Deltaontwikkelingsplatform, Atelier Overijssel en de watersportvereniging, meedenken, en aan projecten koppelen, van meekoppelkansen voor het vormgeven van de dijk aan de zijde IJsselmuiden.
Ruimte voor wandel- en fietsroutes, beleefbaar maken van het water, koppeling aangrenzende gebieden, te weten: het station, vrijgekomen gebied tegenover de stadsbrug, verouderd industrieterrein, haven en recreatiegebieden.
Opdrachtgever: gemeente Kampen, 2016

REEVE, NIEUW DORP IN DE IJSSELDELTA

In het kader van de waterveiligheidopgave Ruimte voor de Rivier is het Reevediep gegraven. Het dorp Reeve is gesitueerd aan deze nieuwe IJsselarm; een uniek nieuw landschap met een unieke gebiedsontwikkeling. Reeve wordt op enige afstand van Kampen, als zelfstandige kern met een ‘dorpse’ uitstraling, opgezet. Water en dijken zijn beeldbepalend. Veel woningen zijn georiënteerd op het water met de mogelijkheid van een eigen ligplaats voor een boot. Langs het Reevediep wordt ter hoogte van Reeve een zogenaamde klimaatdijk aangelegd. Deze klimaatdijk is uniek in Nederland en heeft een zodanige opbouw, hoogte en breedte dat hier woningen op kunnen worden gebouwd.
Voor de gemeente Kampen heb ik tijdens de ontwerp- en bestemmingsplan periode de stedenbouwkundige kwaliteit bewaakt en het stedenbouwkundig bureau, Delva Landscape Architects begeleid, 2016 – 2017.

IDEËENPRIJSVRAAG DRECHTSTEDEN

De Drechtsteden is een gebied met veel en gevarieerde kwaliteiten zoals de binnenstad van  Dordrecht, de rivieren en de Biesbosch. Het noordwestelijk deel bij ‘knoop 7’ heeft geen specifieke kwaliteiten of eigen gezicht terwijl dit juist de entree van de Drechtsteden is vanuit de richting randstad. Het gebied is doorsneden en gefragmenteerd door het spoor en de snelweg, hele delen hebben een matige uitstraling en een slechte verbinding met de overige delen van de stad.
Door bestaande functies te mengen, herschikken, verbinden en thematisch te versterken en nieuwe functies toe te voegen kan een zich onderscheidend gebied rondom de knoop worden ontwikkeld. Doel: het bepalen en versterken van de identiteit. Accent op: Zorg – Sport – Recreatie – Economie.
Drechtsteden 2010, i.s.m. landschapsarchitect Hankie Hol

SPOORZONE ZWOLLE

Stedenbouwkundige advisering voor het project Spoorzone Zwolle. Zwolle heeft een centrale positie in de regio en in het landelijke spoornetwerk. Vanwege het toenemende aantal reizigersbewegingen en het verplaatsen van het busstation van de noordzijde van het station (te weinig ruimte) naar de zuidzijde is de urgentie hoog te komen tot geïntegreerde planvorming. Focus op zowel gebiedsontwikkeling (groot schaalniveau) als het inpassen van de OV-knoop. Het betreft een complexe opgave vanwege de ingewikkelde problematiek, de grote samenhang van projectonderdelen, de diverse belangen van de verschillende partijen en de grote financiële bijdragen die moeten worden geleverd. Opdrachtgever Gemeente Zwolle, 2013 – 2014.

CORRIDOR BREUKELEN – ONTWIKKELING BIJ INRASTRUCTUUR

De Corridor is een qua uitstraling en functies versnipperd en rommelig gebied langs de snelweg A2. Het gebied wordt doorsneden door meerdere grootschalige infrastructurele lijnen. Door het Hart van de Corridor op te waarderen tot krachtige blauw-groene omgeving ontstaat binding tussen de diverse deelgebieden, en worden ontwikkelingskansen voor dit, in principe gunstig gelegen, gebied gecreëerd. De groen-blauwe ruimte koppelt het landelijk gebied ten westen van Breukelen aan het gebied rond de Vecht. Hart Corridor ca. 20 ha., nieuwbouwmogelijkheden ca. 25.000m2 BVO. Project dat Carla van Hooff heeft getrokken bij Khandekar Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur, 2006-07. Opdrachtgever: Gemeente Breukelen.

MAASTERRAS, DORDRECHT – ZWIJNDRECHT

Tussen de snelweg A16 en spoorlijn Rotterdam-Breda ingeklemde locatie met totnogtoe weinig aandacht voor samenhang, uitstraling en ontwikkelingmogelijkheden. Het opgestelde masterplan biedt houvast bij de geleidelijke transformatie van het rommelige gebied tot een hoogwaardig woon- en werkgebied. Essentiële ruimtelijk aspecten die zijn vastgelegd in het masterplan zijn o.a. het verleggen van de op/afrit van de stadsbrug (efficiënter ruimtegebruik), nieuwe waterpartijen in het middengebied (kwaliteitsimpuls), het geleidelijk overbruggen van bestaande hoogteverschillen, het vastleggen van verbindingsassen en specifieke plekken bij de entrees en langs de Oude Maas. Ontworpen bij Khandekar, 2004-2005. Opdrachtgever bureau Drechtsteden.  125 ha., ca. 1500 woningen, 200.000m2 kantoor, 100.000m2 bedrijven.