BEELDKWALITEIT EN INPASSING

Arkus heeft ruime ervaring in het opstellen van beeldkwaliteitplannen ter ondersteuning van de stedenbouwkundige visie. Voor de architectuur en openbare ruimte kunnen specifieke uitgangspunten geformuleerd worden die de stedenbouwkundige visie, de ruimtelijke kwaliteit en gewenste eenheid ondersteunen.
Kernpunten zijn de beoogde sfeer, relaties tussen gebouwen onderling en tussen de gebouwen en de bestaande of nieuwe omgeving.
Duurzaamheid, behoud van karakteristieke (historische) waarden, toevoeging van specifieke kwaliteit en aansluiting op de omgeving spelen hierbij een rol.
Bij supervisie kan heel direct worden gestuurd op (ruimtelijke) kwaliteit. Het beeldkwaliteitplan vormt hierbij het kader.

BEELDKWALITEITPLAN DE VROLIJKHEID ZWOLLE

De Vrolijkheid is een gunstig gelegen, maar verouderd bedrijventerrein aan de ringweg te Zwolle. Binnen dit gebied liggen meerdere kavels braak. Dit betekent kans voor ruimtelijke verbetering. Hiertoe is een beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan opgesteld die zijn geënt op een stedelijke helft aan de westkant van De Vrolijkheid, in aansluiting op de stedelijke Ceintuurbaan, en een landschappelijke helft aan de oostzijde van De Vrolijkheid, in aansluiting op de ecologische zone aan deze zijde. Zowel de functies als de structuur en de uitstraling van de bebouwing is in beide helften anders; ingepast binnen enerzijds een stedelijk concept (rooilijnen, wandwerking) en anderzijds een landschappelijk concept (individuele bebouwingsobjecten in het groen). Opdrachtgever: gemeente Zwolle, 2008-2013.

LEISURE LOCATIES ZWOLLE

Ruimtelijk onderzoek naar geschikte locaties voor diverse leisure functies. De verschillende locaties krijgen een karakter, een thema-omschrijving mee. Dit geeft aan waar het gebied zijn kracht uit kan halen. De grootte van de diverse leisurefuncties worden op de onderzochte gebieden geprojecteerd. Ook wordt bekeken of de leisurefuncties matchen  met andere functies. Planologische aspecten, ruimtelijke inpasbaarheid, bereikbaarheid, milieu-effecten en conclusies worden op een rij worden gezet. Door dit voor alle mogelijk geschikte locaties in Zwolle te doen ontstaat een goed overzicht en hulpmiddel bij het gewenste faciliteren of aantrekken van Leisurefuncties binnen Zwolle. Opdracht: Gemeente Zwolle, 2011.

HOOGSTRAAT ZWOLLE

Visie voor het qua uitstraling verbeteren van het historisch lint tussen de Hoogstraat en het Nachtegaalpplein. Met name het omzetten van de achterkantsituatie naar een voorkantsituatie aan de zijde Nachtegaalplein kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering. Nieuwbouw dient aan te sluiten bij het karakter van het historische lint (kleine korrelgrootte). Opdrachtgever: gemeente Zwolle, 2010.

INPASSING IKEA, HESSENPOORT ZWOLLE

Voor de gemeente Zwolle heeft Arkus een programma van eisen, inclusief beeldkwaliteitplan, opgesteld voor de vestiging van IKEA op bedrijventerrein Hessenpoort.
Een goede verkeerskundige inpassing is een eerste vereiste. Daarbij is er vanuit stedenbouwkundig oogpunt voor gepleit hierbij tevens aandacht te schenken aan het maken van een route die ook qua oriëntatie logisch is. Kenmerkend voor Hessenpoort zijn de lange radiale waterlijnen die aan beide zijden omgeven zijn door brede groene randen. Om het IKEA complex goed in te passen is het aansluiten op deze doorlopende groenstructuur als randvoorwaarde gesteld.

INPASSING ZWEMBAD DE VROLIJKHEID, ZWOLLE

Het zwembad is ingepast op een kavel binnen het gebied ‘De Vrolijkheid’ te Zwolle. Dit gebied, gelegen juist ten zuiden van de snelweg A28, herbergt gemengde functies; bedrijven aan de westzijde en meer bijzondere, specifieke functies aan de oostzijde. Het zwembadkavel ligt in de oostelijke helft tussen een topsporthal en een sport-hogeschool in (synergie van functies). Voor de inpassing van het zwembad zijn specifieke randvoorwaarden opgesteld die inspelen op de landschappelijke ligging en de meer uitgesproken bebouwing in de oostelijke helft van De Vrolijkheid. Voor het te kiezen bouwteam (build & design) van het zwembad was ik voorzitter van de selectiecommissie architectonische kwaliteit en stedenbouwkundige inpassing. Opdrachtgever: Gemeente Zwolle, 2008-2010.

ADVISEUR RUIMTELIJKE KWALITEIT, PROVINCIE OVERIJSSEL

Als adviseur Ruimtelijke Kwaliteit heb ik ruimtelijk advies uitgebracht bij infrastructurele projecten, projecten met provinciaal belang en subsidieregelingen waarbij ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Onderdeel is ook het ondersteunen en inspireren van gemeenten bij vragen aangaande inpassing van projecten. Opzet hierbij is het creatief, open en oplossingsgericht meedenken, het breder trekken en integraal benaderen van de opgaven, het benaderen van ruimtelijke kwaliteit inclusief sociale kwaliteit, duurzaamheid en functionele kwaliteit, het aandragen van meekoppelkansen of mogelijkheden tot het versterken van de specifieke (historische) identiteit. Welk project heeft impact, kan een impuls geven aan een groter gebied, wat zijn kansen voor regio’s (samenhang, samenspraak) of wat zijn juist kansen voor specifiek onderscheidende profilering. Provincie Overijssel, 2014 – 2015