HERONTWIKKELING, REVITALISERING

Uitdaging bij opgaven betreffende herstructurering of revitalisering  is het opknappen of herontwikkelen van deze, veelal verouderde of geïsoleerd geraakte gebieden tot representatieve gebieden met een goede inbedding in de stedelijke structuur. Dit levert niet alleen voor het gebied zelf maar ook voor de omgeving een positieve impuls op. Bij herstructurering of revitalisering staan knelpunten, nieuwe functies, wensen en doelstellingen centraal. Een zorgvuldig opgezet communicatietraject met consultatieronde(s), klankbordgroepen en/of participatie mogelijkheden kunnen het proces versnellen en leiden tot een breed gedragen resultaat. Vanwege bestaand, veelal verdeeld, eigendom spelen faseerbaarheid en flexibiliteit een bepalende rol. Dit houdt in dat bij het ontwerp, naast het invoegen van nieuwe kwaliteiten, rekening gehouden moet worden met de bestaande structuur en kavels. Het hiervoor benodigde geïntegreerd, creatief kunnen denken en combineren is een van de sterke punten van Arkus. Uitgangspunten zijn onder andere het benutten van bestaande kwaliteiten, het invoegen van nieuwe kwaliteit, het zorgvuldig inpassen in de bestaande structuur of herstel van oude structuurlijnen. 

BOLWERK BUITENWACHT KAMPEN

Bolwerk Buitenwacht is gelegen op een prominente plek in Kampen: direct aan de IJssel met schitterend zicht op de binnenstad. De plek kent een rijke geschiedenis: hier lag vroeger het bolwerk aan de brug naar Kampen. Tegenwoordig is het de aankomstplek van de trein uit Zwolle, de entree naar de historische binnenstad. Het gebied is in de loop van de tijd echter verrommelt. Thema’s ontwerpschets voortgekomen uit het participatietraject met bewoners, vrienden van het bolwerk, vormgevers en Kampenaren:

 • Geschiedenis van de plek
 • Groen, spelen, verblijf, routes, gebruik
 • Representatieve entree voor Kampen
 • Wateroverlast oplossen
 • Functioneel programma (ppl. fietsen bussen) integraal opnemen
 • Gebruik maken van het hoogteverschil
 • Het moet en groeimodel zijn (gefaseerde uitvoering)

Opdrachtgever: gemeente Kampen, 2015.

HERONTWIKKELING CENTRAAL STADSGEBIED NOORD – STEDELIJK WONEN EN GROENE ASSEN

Herontwikkeling deelplan voor 350 woningen (gerealiseerd) , inclusief supervisie architecten. Bij de planvorming voor dit herontwikkelingsgebied wordt de ‘grootstedelijke’ invulling van het hieraan voorafgaande plan omgezet in een meer ‘stedelijke’ invulling, die qua schaal beter past bij Amersfoort. Dit heeft geleid tot het opdelen van grote bouwblokken in meerdere kleine bouwblokken met variatie in architectuur. Daarbij is de openbare parkruimte zodanig gesitueerd dat het bijdraagt aan een herkenbare entree voor de wijk, een aantrekkelijke voetgangersroute tussen station en Eemcentrum en groene kwaliteitsruimte voor zowel de nieuwe als de bestaande woningen. Binnen het beeldkwaliteitsplan zijn regels opgesteld om de gewenste variatie te waarborgen. Eenheid binnen het gebied wordt verkregen door binding in kleur- en materiaalgebruik. Bij dit project heb ik het ontwerpwerk getrokken, bewonersavonden geleid, zitting genomen in het gemeentelijke projectteam, presentaties voor de raad en welstand gegeven en opgetreden als supervisor. Opdrachtgever: gemeente Amersfoort. Ontworpen en begeleid in dienstverband bij Khandekar stadsontwerp.

HERSTRUCTURERING – KROMME ELLEBOOG, MEPPEL

Herontwikkeling terrein Koninklijke Boom uitgevers.
Project dat Carla van Hooff heeft getrokken in dienstverband bij Khandekar Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur.  2006
Opdrachtgever: Van Wijnen Projectontwikkeling
Omvang: Circa 0,5 hectare. Winkels ca. 4000m2 BVO en ca. 75 appartementen

Studie voor de herontwikkeling terrein Koninklijke Boom uitgevers. De visie is gebaseerd op:

 • Doorsnijding van het blok en invoegen van een loopverbinding tussen de Hoogeveensevaart en de groenmarkt.
 • Passende korrelgrootte en opnemen ‘klokkehuis’ en ‘pakhuis’.
 • Verspringende rooilijnen en accent tegenover het pakhuis, op de hoek ringweg (Kromme Elleboog) en de looproute.

HOUKESLOOT SNEEK – HERSTRUCTURERING OP MARKANTE PLEK

Meervoudige opdracht voor nieuwbouw op het terrein van de voormalige AKZO verffabriek te Sneek. Het kavel ligt op een beeldbepalende plek tegen de historische binnenstad en aan de doorgaande vaarroute Houkesloot.  Bij de stedenbouwkundige invulling zijn als belangrijke uitgangspunten gehanteerd de oriëntatie op het water, de bezonning en de aansluiting qua structuur, korrelgrootte en karakter op Sneek. Samenwerking Arkus (stedenbouw) en Leyh Kappelhoff Seckel van de Dobbelsteen Architecten (architectuur). Opdrachtgever: woningstichting ‘De Wierden’, Bouwfonds MAB Ontwikkeling en Van Wijnen.

PIERIK ZUID, ZWOLLE – HERONTWIKKELING BINNEN BESTAANDE STRUCTUUR

Vervangende nieuwbouw van 58 sterk verouderde woningen.
Hoofduitgangspunten voor het stedenbouwkundig ontwerp zijn:

 • Aansluiting op de bestaande structuur met korte bouwblokken en
 • Oriëntatie van de woningen op de groene omgeving.

Opdrachtgever: Gemeente Zwolle, Woningstichting SWZ, 2011-2013. Ik ben door SWZ gevraagd om de inzendingen van de uitgeschreven meervoudige opdracht te beoordelen op ruimtelijke kwaliteit, en passendheid binnen de bestaande ruimtelijke structuur.

OLIEMOLENKWARTIER AMERSFOORT – BROEDPLAATS EN FLEXIBILITEIT

Project dat Carla van Hooff heeft getrokken in dienstverband bij Khandekar Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur.  2007
In afwachting op een meer permanente invulling ligt hier het accent op tijdelijkheid, flexibiliteit en creativiteit. Het concept gaat uit van een flexibele basisstrctuur met een goede aansluiting op de stad.
Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort. Omvang gebied: ca. 6 ha.

HAVENKWARTIER DEVENTER

Arkus: Visie inrichting Havenkwartier Deventer; zichtbaarheid en verbinding. De kade aan het water is een essentiële zone binnen het Havenkwartier: door hier een herkenbare ‘loper’ langs te situeren wordt de kracht van het gebied bloot gelegd. De ‘loper’ langs het water en het kunstwerk op de kade (jurering Arkus) zijn in 2011 uitgevoerd. Initiatief: Loods570. 2008 -2011

IDEËENPRIJSVRAAG HERONTWIKKELING BEDRIJVENTERREIN GOUDSE POORT

Alle ‘mooie’ plekken aan de randen van de Goudse Poort zijn benut. De middenzone daarachter kent veel leegstand. De ontwikkelstrategie van Arkus is geënt op kwaliteit toevoegen in de middenzone (water, parkeeroplossing) en gebruik maken van de aanwezige kwaliteit van de Gouwe en het landschap aan de westkant van de locatie. Faseerbaarheid, hergebruik van bebouwing, toevoegen van andere functies, zoals wonen maar ook eenvoudige ontwikkelingen die direct kunnen worden ingezet, zoals het opwaarderen van de openbare ruimte, zijn belangrijke items.
Prijsvraag uitschrijver: Gouds Regionaal Architectuur Platform, 2009
Omvang: ca. 60 ha.

WEEZENLANDEN ZWOLLE – RAND HISTORISCHE BINNENSTAD

Het ziekenhuis Isala, locatie Weezenlanden verhuist vanaf 2013 naar de oostrand van de stad. Hiermee komt een prachtige locatie vrij tegen de rand van het historische centrum van Zwolle. Er zijn stedenbouwkundige analyses gemaakt betreffende laadvermogen en ruimtelijke kwaliteit. Omvang: 16 ha, 600 woningen. Opdrachtgever: Gemeente Zwolle.

AFRONDING HANZEWIJK NOORD, KAMPEN

Afronding van de kwalitatief hoogwaardig ontworpen herstructureringswijk Hanzewijk. In de centrumlocatie komt naast het onlangs opgeleverde winkelcentrum ruimte vrij voor de bouw van appartementen en een brede school. In samenspraak met de woningbouwvereniging, de scholen en het wijkcentrum is een breed gedragen modellenstudie gemaakt waarbij ook de naastgelegen sporthal is betrokken. Aansluiting op de gracht, de noordelijk gelegen groen- en voorzieningenstrook en de aansluitende woningwijken staat centraal. Opdrachtgever: Gemeente Kampen. 2015-2017

HATERT NIJMEGEN – VERNIEUWING IN JAREN ’50 WIJK

De functies zoals scholen en kerk, in de zogenaamde ‘bijzondere doeleinden zone’, zijn komen te vervallen. Herstructurering met woningen voor ouderen en nieuwe functies zoals een zorgcentrum, worden ingepast in de sterke structuur van de jaren ’50 wijk met behoud van de specifieke en groene setting van de bijzondere doeleindenzone.
Opdrachtgevers: De woningbouwvereniging Talis en Portaal. Project dat Carla van Hooff samen met Liesl Vivier heeft getrokken in dienstverband bij Khandekar.  Ontwerp: 2004. Realisatie: 2008-2012.

NIEUWBOUW

Bij nieuwbouw speelt, naast het inpassen van het programma ook het creëren van een nieuwe, aantrekkelijke (woon)omgeving een rol. 

Enerzijds moet een ‘puzzel’ van praktische zaken worden opgelost; het inpassen van het programma, inpassen van eisen en wensen, afwikkeling van verkeer en het eventueel oplossen van knelpunten.

Anderzijds moet het ontwerp leiden tot een aantrekkelijke plek; moet ruimtelijke kwaliteit worden ontworpen en de ‘spirit’ van de plek geformuleerd. 

De kwaliteit van Arkus ligt in het kunnen combineren van ‘puzzel’ en ‘spirit’ en het helder kunnen formuleren en weergeven van de essentie van de stedenbouwkundige visie. Goede inbedding van de nieuwbouw in de specifieke omgeving, het implementeren van een specifieke sfeer en vanzelfsprekende aandacht voor duurzaamheid zijn hierbij de pijlers.

REEVE, NIEUW DORP AAN HET REEVEDIEP

Stedenbouwkundig advieswerk voor Reeve, een nieuw te bouwen dorp aan het Reevediep. Het Reevediep is als nieuwe IJsselarm aangelegd in het kader van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. Specifiek voor Reeve zijn het waterrijke milieu, met een directe vaarverbinding naar de Randmeren en het IJsselmeer, en de unieke klimaatdijk. De klimaatdijk is aangelegd met extra breedte en hoogte zodat hierop gebouwd kan worden. Vanaf de dijk heeft men een prachtig uitzicht op het landschap.
Voor dit project heb ik geadviseerd bij de selectie van het stedenbouwkundig bureau en het gekozen bureau, Delva Landschapsarchitecten, begeleid bij het maken van de verkaveling, de aansluiting op de stad en het opstellen van het beeldkwaliteitdocument. Inhoudelijke bijdrage bestemmingsplan met ruimtelijke onderbouwing. Opdrachtgever Gemeente Kampen, 2016-2017.

KLOOSTERCOMPLEX STEYL

Meervoudige opdracht herstructurering Kloostercomplex Steyl, deelgebied 1.Vanwege terugloop in het aantal Kloosterlingen dreigen de Kloosters (rijksmonumenten binnen het beschermde dorpsgezicht Steyl) te vervallen en kunnen kloostertuinen niet meer worden onderhouden. Daarom is besloten het deel rondom de drukkerij (rijksmonument) te herontwikkelen. De visie gaat uit van een nieuwe verbinding tussen de Maas, langs de drukkerij, naar de hoger gelegen kloostertuin. De verbinding zorgt voor een relatie tussen tuin en dorp en biedt tevens mogelijkheden voor nieuwe bebouwing en voor mogelijkheden of kansen voor herbestemming van de drukkerij. Opdrachtgever: Sirius Vastgoed. 2008

SAKSEN WEIMAR, ARNHEM

Locatie in de Veluwezoom, waarbij landschappelijke kwaliteiten, hoogteverschil en inpassen van oude kazernegebouwen uitgangspunt waren. Door verbindende lijnen te maken tussen kenmerkende elementen (watertoren, stenen tafel, bunker, kazerne, Beukenlaan en uitzichtpunt Valkenhuizen) wordt een nieuw landgoed gecreëerd met verweving van nieuw en oud, van natuurlijke omgeving en nieuwe bebouwing.
Meervoudige opdracht die Carla van Hooff heeft getrokken in dienstverband bij Khandekar Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur.  2006. Ca. 25 ha, 450 woningen. Opdrachtgever Bemog, Van Wijnen en Moes Bouwgroep. In samenwerking met Lodewijk Baljon landschapsarchitecten.

WOONEILAND DE NIELT, CUIJK

Stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteitsplan voor een nieuw eiland met ca. 600 woningen in de onlangs afgegraven Heeswijkse Plas. Opdrachtgever: gemeente Cuijk. Het ontwerp is een eigentijdse vertaling van een bolwerk met een continue groene dijkomwalling langs de randen van het eiland. In het centrum van het gebied is een binnenhaven geplaatst met een, deels laaggelegen, kade. Het plan is momenteel voor een groot deel uitgevoerd. Project dat Carla van Hooff heeft getrokken in dienstverband bij Khandekar Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur,  2004-2008. Opdrachtgever: Gemeente Cuijk. Projectontwikkeling: Gebroeders van Wanrooij, VOF Klein Linden, Ballast Nedam. Omvang: 16 ha, 600 woningen.

PARKKWARTIER ZEEWOLDE

Gewonnen prijsvraag. Deels gerealiseerd. Ontwerp en supervisie voor een woonwijk met 320 woningen. Uitgangspunt is een parkachtige uitstraling (‘Parkkwartier’) en het leggen van relaties met het omringende landschap (de ‘Groene Wig’). Door een drietal ‘brinken’, een diagonale ‘singel’ en een drietal ‘hoven’ te koppelen aan de omgeving ontstaat een basisstructuur waarbij elke woning is gesitueerd aan groen of water.
Project dat Carla van Hooff heeft getrokken in dienstverband bij Khandekar Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur.  2005-2008. Opdrachtgever Bemog. Architecten: Kingma van Mameren, Mix architectuur, S2 architecten.

VAN LYNDENPARK BEESTERZWAAG

Stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteitsplan voor nieuwbouw in de boszone aan de noordzijde van het dorp. Het ontwerp is niet gebaseerd op behoud van individuele bomen, maar op behoud van karakteristieke boomgroepen. Deze boomzones worden gebruikt om specifieke identiteit aan deze nieuwe, kleinschalige woningbouwlocatie te geven en om de woningen op een zo vanzelfsprekende wijze in te voegen op de grens van dorp en bos. Bijzondere aandacht krijgt ook de wateropvang en infiltratie in het gebied. Ontworpen bij Khandekar Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur, 2006-07. Opdrachtgever Welkom / Van Wijnen Noord. Omvang ca. 2 ha., 65 woningen.

BEELDKWALITEIT EN INPASSING

Arkus heeft ruime ervaring in het opstellen van beeldkwaliteitplannen ter ondersteuning van de stedenbouwkundige visie. Voor de architectuur en openbare ruimte kunnen specifieke uitgangspunten geformuleerd worden die de stedenbouwkundige visie, de ruimtelijke kwaliteit en gewenste eenheid ondersteunen.
Kernpunten zijn de beoogde sfeer, relaties tussen gebouwen onderling en tussen de gebouwen en de bestaande of nieuwe omgeving.
Duurzaamheid, behoud van karakteristieke (historische) waarden, toevoeging van specifieke kwaliteit en aansluiting op de omgeving spelen hierbij een rol.
Bij supervisie kan heel direct worden gestuurd op (ruimtelijke) kwaliteit. Het beeldkwaliteitplan vormt hierbij het kader.

BEELDKWALITEITPLAN DE VROLIJKHEID ZWOLLE

De Vrolijkheid is een gunstig gelegen, maar verouderd bedrijventerrein aan de ringweg te Zwolle. Binnen dit gebied liggen meerdere kavels braak. Dit betekent kans voor ruimtelijke verbetering. Hiertoe is een beeldkwaliteitplan en bestemmingsplan opgesteld die zijn geënt op een stedelijke helft aan de westkant van De Vrolijkheid, in aansluiting op de stedelijke Ceintuurbaan, en een landschappelijke helft aan de oostzijde van De Vrolijkheid, in aansluiting op de ecologische zone aan deze zijde. Zowel de functies als de structuur en de uitstraling van de bebouwing is in beide helften anders; ingepast binnen enerzijds een stedelijk concept (rooilijnen, wandwerking) en anderzijds een landschappelijk concept (individuele bebouwingsobjecten in het groen). Opdrachtgever: gemeente Zwolle, 2008-2013.

LEISURE LOCATIES ZWOLLE

Ruimtelijk onderzoek naar geschikte locaties voor diverse leisure functies. De verschillende locaties krijgen een karakter, een thema-omschrijving mee. Dit geeft aan waar het gebied zijn kracht uit kan halen. De grootte van de diverse leisurefuncties worden op de onderzochte gebieden geprojecteerd. Ook wordt bekeken of de leisurefuncties matchen  met andere functies. Planologische aspecten, ruimtelijke inpasbaarheid, bereikbaarheid, milieu-effecten en conclusies worden op een rij worden gezet. Door dit voor alle mogelijk geschikte locaties in Zwolle te doen ontstaat een goed overzicht en hulpmiddel bij het gewenste faciliteren of aantrekken van Leisurefuncties binnen Zwolle. Opdracht: Gemeente Zwolle, 2011.

HOOGSTRAAT ZWOLLE

Visie voor het qua uitstraling verbeteren van het historisch lint tussen de Hoogstraat en het Nachtegaalpplein. Met name het omzetten van de achterkantsituatie naar een voorkantsituatie aan de zijde Nachtegaalplein kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering. Nieuwbouw dient aan te sluiten bij het karakter van het historische lint (kleine korrelgrootte). Opdrachtgever: gemeente Zwolle, 2010.

INPASSING IKEA, HESSENPOORT ZWOLLE

Voor de gemeente Zwolle heeft Arkus een programma van eisen, inclusief beeldkwaliteitplan, opgesteld voor de vestiging van IKEA op bedrijventerrein Hessenpoort.
Een goede verkeerskundige inpassing is een eerste vereiste. Daarbij is er vanuit stedenbouwkundig oogpunt voor gepleit hierbij tevens aandacht te schenken aan het maken van een route die ook qua oriëntatie logisch is. Kenmerkend voor Hessenpoort zijn de lange radiale waterlijnen die aan beide zijden omgeven zijn door brede groene randen. Om het IKEA complex goed in te passen is het aansluiten op deze doorlopende groenstructuur als randvoorwaarde gesteld.

INPASSING ZWEMBAD DE VROLIJKHEID, ZWOLLE

Het zwembad is ingepast op een kavel binnen het gebied ‘De Vrolijkheid’ te Zwolle. Dit gebied, gelegen juist ten zuiden van de snelweg A28, herbergt gemengde functies; bedrijven aan de westzijde en meer bijzondere, specifieke functies aan de oostzijde. Het zwembadkavel ligt in de oostelijke helft tussen een topsporthal en een sport-hogeschool in (synergie van functies). Voor de inpassing van het zwembad zijn specifieke randvoorwaarden opgesteld die inspelen op de landschappelijke ligging en de meer uitgesproken bebouwing in de oostelijke helft van De Vrolijkheid. Voor het te kiezen bouwteam (build & design) van het zwembad was ik voorzitter van de selectiecommissie architectonische kwaliteit en stedenbouwkundige inpassing. Opdrachtgever: Gemeente Zwolle, 2008-2010.

ADVISEUR RUIMTELIJKE KWALITEIT, PROVINCIE OVERIJSSEL

Als adviseur Ruimtelijke Kwaliteit heb ik ruimtelijk advies uitgebracht bij infrastructurele projecten, projecten met provinciaal belang en subsidieregelingen waarbij ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Onderdeel is ook het ondersteunen en inspireren van gemeenten bij vragen aangaande inpassing van projecten. Opzet hierbij is het creatief, open en oplossingsgericht meedenken, het breder trekken en integraal benaderen van de opgaven, het benaderen van ruimtelijke kwaliteit inclusief sociale kwaliteit, duurzaamheid en functionele kwaliteit, het aandragen van meekoppelkansen of mogelijkheden tot het versterken van de specifieke (historische) identiteit. Welk project heeft impact, kan een impuls geven aan een groter gebied, wat zijn kansen voor regio’s (samenhang, samenspraak) of wat zijn juist kansen voor specifiek onderscheidende profilering. Provincie Overijssel, 2014 – 2015

GROTE STEDELIJKE OPGAVEN

Grote stedenbouwkundige opgaven focussen zich veelal op in potentie gunstig gelegen gebieden die door omstandigheden nog onvoldoende tot hun recht komen of niet op een juiste wijze zijn aangehaakt op het stedelijk weefsel en de stedelijke dynamiek. Hierbij kan het gaan om gebieden die hun industriële functie hebben verloren, om gebieden die door infrastructurele lijnen worden verknipt, of om gebieden waar tot dan toe weinig aandacht was voor samenhang, uitstraling en ontwikkelingmogelijkheden. Vaak gaat het om gebieden die in de loop van de tijd zijn verrommeld en waar een duidelijke identiteit ontbreekt. 

Vanwege de lange doorlooptijd is bij grootstedelijke projecten faseerbaarheid en flexibiliteit een essentieel onderdeel van de planvorming. Een masterplan biedt houvast bij de geleidelijke transformatie van een niet goed op de stad aangehaakt, laagwaardig gebied naar een hoogwaardig (woon- en werk) gebied dat (opnieuw) op een vanzelfsprekende wijze is verbonden met- en ingebed in het stedelijk weefsel. 

WATERVEILIGHEID EN DIJKTRACE IJSSELMUIDEN

I.s.m. Provincie, Waterschap, Deltaontwikkelingsplatform, Atelier Overijssel en de watersportvereniging, meedenken, en aan projecten koppelen, van meekoppelkansen voor het vormgeven van de dijk aan de zijde IJsselmuiden.
Ruimte voor wandel- en fietsroutes, beleefbaar maken van het water, koppeling aangrenzende gebieden, te weten: het station, vrijgekomen gebied tegenover de stadsbrug, verouderd industrieterrein, haven en recreatiegebieden.
Opdrachtgever: gemeente Kampen, 2016

REEVE, NIEUW DORP IN DE IJSSELDELTA

In het kader van de waterveiligheidopgave Ruimte voor de Rivier is het Reevediep gegraven. Het dorp Reeve is gesitueerd aan deze nieuwe IJsselarm; een uniek nieuw landschap met een unieke gebiedsontwikkeling. Reeve wordt op enige afstand van Kampen, als zelfstandige kern met een ‘dorpse’ uitstraling, opgezet. Water en dijken zijn beeldbepalend. Veel woningen zijn georiënteerd op het water met de mogelijkheid van een eigen ligplaats voor een boot. Langs het Reevediep wordt ter hoogte van Reeve een zogenaamde klimaatdijk aangelegd. Deze klimaatdijk is uniek in Nederland en heeft een zodanige opbouw, hoogte en breedte dat hier woningen op kunnen worden gebouwd.
Voor de gemeente Kampen heb ik tijdens de ontwerp- en bestemmingsplan periode de stedenbouwkundige kwaliteit bewaakt en het stedenbouwkundig bureau, Delva Landscape Architects begeleid, 2016 – 2017.

IDEËENPRIJSVRAAG DRECHTSTEDEN

De Drechtsteden is een gebied met veel en gevarieerde kwaliteiten zoals de binnenstad van  Dordrecht, de rivieren en de Biesbosch. Het noordwestelijk deel bij ‘knoop 7’ heeft geen specifieke kwaliteiten of eigen gezicht terwijl dit juist de entree van de Drechtsteden is vanuit de richting randstad. Het gebied is doorsneden en gefragmenteerd door het spoor en de snelweg, hele delen hebben een matige uitstraling en een slechte verbinding met de overige delen van de stad.
Door bestaande functies te mengen, herschikken, verbinden en thematisch te versterken en nieuwe functies toe te voegen kan een zich onderscheidend gebied rondom de knoop worden ontwikkeld. Doel: het bepalen en versterken van de identiteit. Accent op: Zorg – Sport – Recreatie – Economie.
Drechtsteden 2010, i.s.m. landschapsarchitect Hankie Hol

SPOORZONE ZWOLLE

Stedenbouwkundige advisering voor het project Spoorzone Zwolle. Zwolle heeft een centrale positie in de regio en in het landelijke spoornetwerk. Vanwege het toenemende aantal reizigersbewegingen en het verplaatsen van het busstation van de noordzijde van het station (te weinig ruimte) naar de zuidzijde is de urgentie hoog te komen tot geïntegreerde planvorming. Focus op zowel gebiedsontwikkeling (groot schaalniveau) als het inpassen van de OV-knoop. Het betreft een complexe opgave vanwege de ingewikkelde problematiek, de grote samenhang van projectonderdelen, de diverse belangen van de verschillende partijen en de grote financiële bijdragen die moeten worden geleverd. Opdrachtgever Gemeente Zwolle, 2013 – 2014.

CORRIDOR BREUKELEN – ONTWIKKELING BIJ INRASTRUCTUUR

De Corridor is een qua uitstraling en functies versnipperd en rommelig gebied langs de snelweg A2. Het gebied wordt doorsneden door meerdere grootschalige infrastructurele lijnen. Door het Hart van de Corridor op te waarderen tot krachtige blauw-groene omgeving ontstaat binding tussen de diverse deelgebieden, en worden ontwikkelingskansen voor dit, in principe gunstig gelegen, gebied gecreëerd. De groen-blauwe ruimte koppelt het landelijk gebied ten westen van Breukelen aan het gebied rond de Vecht. Hart Corridor ca. 20 ha., nieuwbouwmogelijkheden ca. 25.000m2 BVO. Project dat Carla van Hooff heeft getrokken bij Khandekar Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur, 2006-07. Opdrachtgever: Gemeente Breukelen.

MAASTERRAS, DORDRECHT – ZWIJNDRECHT

Tussen de snelweg A16 en spoorlijn Rotterdam-Breda ingeklemde locatie met totnogtoe weinig aandacht voor samenhang, uitstraling en ontwikkelingmogelijkheden. Het opgestelde masterplan biedt houvast bij de geleidelijke transformatie van het rommelige gebied tot een hoogwaardig woon- en werkgebied. Essentiële ruimtelijk aspecten die zijn vastgelegd in het masterplan zijn o.a. het verleggen van de op/afrit van de stadsbrug (efficiënter ruimtegebruik), nieuwe waterpartijen in het middengebied (kwaliteitsimpuls), het geleidelijk overbruggen van bestaande hoogteverschillen, het vastleggen van verbindingsassen en specifieke plekken bij de entrees en langs de Oude Maas. Ontworpen bij Khandekar, 2004-2005. Opdrachtgever bureau Drechtsteden.  125 ha., ca. 1500 woningen, 200.000m2 kantoor, 100.000m2 bedrijven.