Arkus is een veelzijdig en gespecialiseerd stedenbouwkundig ontwerpbureau, Arkus heeft een brede professionele ervaring en werkt op alle schaalniveaus van de stedenbouwkundige en landschapsarchitectonische ontwerppraktijk.

INTEGRALE BENADERING

Kenmerkend voor de benaderingswijze van Arkus zijn de scherpe analytische blik, gevoel voor wat essentieel is binnen een locatie of opgave en voor wat van belang is in binnen de huidige maatschappelijke ontwikkeling.

De werkwijze van Arkus gaat uit van een geïntegreerde, strategische benadering van de veelal complexe, stedenbouwkundige opgaven. Van belang zijn daarbij het kundig en doelgericht analyseren van de locatie, het benutten van de specifieke kwaliteiten van de locatie en het doelgericht betrekken van omwonenden of belanghebbenden bij een ontwikkeling.

Arkus is sterk in het oplossinggericht zoeken naar haalbare en ruimtelijk interessante mogelijkheden binnen een stedenbouwkundige ontwerpopgave. Een grote kwaliteit van Arkus is het over elkaar heen kunnen leggen van probleemstelling, programma in combinatie met (nieuwe) mogelijkheden, zodat het ontwerp geen probleemoplossend maar, locatieversterkend ontwerp wordt.

ANALYSE – HOOFDZAKEN – FLEXIBILITEIT 

Beginpunt van een opgave is de analyse van de locatie. Arkus analyseert een opgave graag ‘gekleurd’; zoekt binnen een analyse al naar oplossingsgerichte invalshoeken om een locatie te benaderen, om een locatie, bij invulling van de opgave, specifieke kwaliteit te kunnen geven. Arkus is goed in het onderscheid kunnen maken in hoofd- en bijzaken, en kan daarmee speerpunten met overtuigingskracht brengen. Het is van essentieel belang om in een ontwerpproces de hoofdzaken, de elementen waarop een ontwerp is gebaseerd, steeds te kunnen vasthouden en daarnaast juist voldoende flexibiliteit te kunnen bieden voor de daadwerkelijke invulling. Een sterk geformuleerd en in beeld gebrachte visie, de drager van het plan, helpt bij het helder en doelgericht kunnen communiceren en het doorontwikkelen van het ontwerp.

PARTICIPATIE

Een goed doorlopen participatietraject is niet meer weg te denken in de huidige gebiedsontwikkelingspraktijk. Arkus zet in op een prettig, efficiënt traject; het verzamelen van informatie en van wat leeft bij de start van een project, het laten meedenken door belanghebbenden of ‘vrienden’ van een project binnen gestelde kaders , en heldere keuzes en communicatie in het vervolgtraject. Opzet is om met behulp van input van participanten en met een professionele gebiedsanalyse een goede, stevige hoofdstructuur of hoofdrichting te ontwikkelen. De hoofdstructuur zorgt voor een goede verankering en verbinding met het stedelijk of landschappelijk weefsel en geeft ruimte voor participatieve invulling binnen deze structuur.

GESLAAGD 

Arkus staat ook stil bij wanneer een project geslaagd is. Het gaat dan niet alleen over een goed ontwerp maar ook over:

  • of het uitgevoerde project in de praktijk goed en prettig functioneert. Mensen er met plezier wonen, de openbare ruimte intensief gebruikt wordt, de routes naar omringend gebied logisch gelegd zijn;
  • de gemeente en/of ontwikkelaar trots op het project en tevreden over het proces zijn;
  • het project voldoet aan duurzaam bouwen, niet louter door het afwerken van een lijst van punten, maar door duurzaamheid te integreren in het ontwerp, het er op vanzelfsprekende manier onderdeel van te laten zijn;
  • dat het project in de toekomst ook zijn aantrekkelijke waarde houdt. Materialen gebruikt zijn die ook in de tijd mooi blijven, het plan flexibel genoeg is om steeds te kunnen inspelen op wensen of eisen in een bepaalde tijd;
  • dat de sfeer passend is binnen de context, iets positiefs toevoegt aan de omgeving waarin het zich bevindt, verbanden legt en nieuwe mogelijkheden opent.

SAMENWERKING 

Arkus werkt sinds 2008 constructief samen met een vaste groep van zelfstandig ontwerpers, adviseurs of bureaus binnen, of gerelateerd aan het vakgebied . Dit om in de volle breedte van het vakgebied te kunnen opereren, te kunnen reflecteren, om voldoende capaciteit te hebben om in een kort tijdsbestek veel werk te leveren en om sterk te staan op zowel stedenbouwkundig, landschapsarchitectonisch als op  technisch gebied. De professionals waarmee ik samenwerk zijn personen waarmee ik al lang, duurzaam en opbouwend samenwerk. Door deze samenwerking garandeert Arkus het totale stedenbouwkundige proces te kunnen bedienen, van analyse tot en met uitvoering.

Bureaus waar ik mee samenwerk zijn onder andere Hankie Hol (landschapsarchitectuur), LADAC en bureau Loes Oudenaarde (architectuur) en uitwerkbureaus voor technisch tekenwerk.