HERONTWIKKELING, REVITALISERING

Uitdaging bij opgaven betreffende herstructurering of revitalisering  is het opknappen of herontwikkelen van deze, veelal verouderde of geïsoleerd geraakte gebieden tot representatieve gebieden met een goede inbedding in de stedelijke structuur. Dit levert niet alleen voor het gebied zelf maar ook voor de omgeving een positieve impuls op. Bij herstructurering of revitalisering staan knelpunten, nieuwe functies, wensen en doelstellingen centraal. Een zorgvuldig opgezet communicatietraject met consultatieronde(s), klankbordgroepen en/of participatie mogelijkheden kunnen het proces versnellen en leiden tot een breed gedragen resultaat. Vanwege bestaand, veelal verdeeld, eigendom spelen faseerbaarheid en flexibiliteit een bepalende rol. Dit houdt in dat bij het ontwerp, naast het invoegen van nieuwe kwaliteiten, rekening gehouden moet worden met de bestaande structuur en kavels. Het hiervoor benodigde geïntegreerd, creatief kunnen denken en combineren is een van de sterke punten van Arkus. Uitgangspunten zijn onder andere het benutten van bestaande kwaliteiten, het invoegen van nieuwe kwaliteit, het zorgvuldig inpassen in de bestaande structuur of herstel van oude structuurlijnen. 

BOLWERK BUITENWACHT KAMPEN

Bolwerk Buitenwacht is gelegen op een prominente plek in Kampen: direct aan de IJssel met schitterend zicht op de binnenstad. De plek kent een rijke geschiedenis: hier lag vroeger het bolwerk aan de brug naar Kampen. Tegenwoordig is het de aankomstplek van de trein uit Zwolle, de entree naar de historische binnenstad. Het gebied is in de loop van de tijd echter verrommelt. Thema’s ontwerpschets voortgekomen uit het participatietraject met bewoners, vrienden van het bolwerk, vormgevers en Kampenaren:

 • Geschiedenis van de plek
 • Groen, spelen, verblijf, routes, gebruik
 • Representatieve entree voor Kampen
 • Wateroverlast oplossen
 • Functioneel programma (ppl. fietsen bussen) integraal opnemen
 • Gebruik maken van het hoogteverschil
 • Het moet en groeimodel zijn (gefaseerde uitvoering)

Opdrachtgever: gemeente Kampen, 2015.

HERONTWIKKELING CENTRAAL STADSGEBIED NOORD – STEDELIJK WONEN EN GROENE ASSEN

Herontwikkeling deelplan voor 350 woningen (gerealiseerd) , inclusief supervisie architecten. Bij de planvorming voor dit herontwikkelingsgebied wordt de ‘grootstedelijke’ invulling van het hieraan voorafgaande plan omgezet in een meer ‘stedelijke’ invulling, die qua schaal beter past bij Amersfoort. Dit heeft geleid tot het opdelen van grote bouwblokken in meerdere kleine bouwblokken met variatie in architectuur. Daarbij is de openbare parkruimte zodanig gesitueerd dat het bijdraagt aan een herkenbare entree voor de wijk, een aantrekkelijke voetgangersroute tussen station en Eemcentrum en groene kwaliteitsruimte voor zowel de nieuwe als de bestaande woningen. Binnen het beeldkwaliteitsplan zijn regels opgesteld om de gewenste variatie te waarborgen. Eenheid binnen het gebied wordt verkregen door binding in kleur- en materiaalgebruik. Bij dit project heb ik het ontwerpwerk getrokken, bewonersavonden geleid, zitting genomen in het gemeentelijke projectteam, presentaties voor de raad en welstand gegeven en opgetreden als supervisor. Opdrachtgever: gemeente Amersfoort. Ontworpen en begeleid in dienstverband bij Khandekar stadsontwerp.

HERSTRUCTURERING – KROMME ELLEBOOG, MEPPEL

Herontwikkeling terrein Koninklijke Boom uitgevers.
Project dat Carla van Hooff heeft getrokken in dienstverband bij Khandekar Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur.  2006
Opdrachtgever: Van Wijnen Projectontwikkeling
Omvang: Circa 0,5 hectare. Winkels ca. 4000m2 BVO en ca. 75 appartementen

Studie voor de herontwikkeling terrein Koninklijke Boom uitgevers. De visie is gebaseerd op:

 • Doorsnijding van het blok en invoegen van een loopverbinding tussen de Hoogeveensevaart en de groenmarkt.
 • Passende korrelgrootte en opnemen ‘klokkehuis’ en ‘pakhuis’.
 • Verspringende rooilijnen en accent tegenover het pakhuis, op de hoek ringweg (Kromme Elleboog) en de looproute.

HOUKESLOOT SNEEK – HERSTRUCTURERING OP MARKANTE PLEK

Meervoudige opdracht voor nieuwbouw op het terrein van de voormalige AKZO verffabriek te Sneek. Het kavel ligt op een beeldbepalende plek tegen de historische binnenstad en aan de doorgaande vaarroute Houkesloot.  Bij de stedenbouwkundige invulling zijn als belangrijke uitgangspunten gehanteerd de oriëntatie op het water, de bezonning en de aansluiting qua structuur, korrelgrootte en karakter op Sneek. Samenwerking Arkus (stedenbouw) en Leyh Kappelhoff Seckel van de Dobbelsteen Architecten (architectuur). Opdrachtgever: woningstichting ‘De Wierden’, Bouwfonds MAB Ontwikkeling en Van Wijnen.

PIERIK ZUID, ZWOLLE – HERONTWIKKELING BINNEN BESTAANDE STRUCTUUR

Vervangende nieuwbouw van 58 sterk verouderde woningen.
Hoofduitgangspunten voor het stedenbouwkundig ontwerp zijn:

 • Aansluiting op de bestaande structuur met korte bouwblokken en
 • Oriëntatie van de woningen op de groene omgeving.

Opdrachtgever: Gemeente Zwolle, Woningstichting SWZ, 2011-2013. Ik ben door SWZ gevraagd om de inzendingen van de uitgeschreven meervoudige opdracht te beoordelen op ruimtelijke kwaliteit, en passendheid binnen de bestaande ruimtelijke structuur.

OLIEMOLENKWARTIER AMERSFOORT – BROEDPLAATS EN FLEXIBILITEIT

Project dat Carla van Hooff heeft getrokken in dienstverband bij Khandekar Stadsontwerp en Landschapsarchitectuur.  2007
In afwachting op een meer permanente invulling ligt hier het accent op tijdelijkheid, flexibiliteit en creativiteit. Het concept gaat uit van een flexibele basisstrctuur met een goede aansluiting op de stad.
Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort. Omvang gebied: ca. 6 ha.

HAVENKWARTIER DEVENTER

Arkus: Visie inrichting Havenkwartier Deventer; zichtbaarheid en verbinding. De kade aan het water is een essentiële zone binnen het Havenkwartier: door hier een herkenbare ‘loper’ langs te situeren wordt de kracht van het gebied bloot gelegd. De ‘loper’ langs het water en het kunstwerk op de kade (jurering Arkus) zijn in 2011 uitgevoerd. Initiatief: Loods570. 2008 -2011

IDEËENPRIJSVRAAG HERONTWIKKELING BEDRIJVENTERREIN GOUDSE POORT

Alle ‘mooie’ plekken aan de randen van de Goudse Poort zijn benut. De middenzone daarachter kent veel leegstand. De ontwikkelstrategie van Arkus is geënt op kwaliteit toevoegen in de middenzone (water, parkeeroplossing) en gebruik maken van de aanwezige kwaliteit van de Gouwe en het landschap aan de westkant van de locatie. Faseerbaarheid, hergebruik van bebouwing, toevoegen van andere functies, zoals wonen maar ook eenvoudige ontwikkelingen die direct kunnen worden ingezet, zoals het opwaarderen van de openbare ruimte, zijn belangrijke items.
Prijsvraag uitschrijver: Gouds Regionaal Architectuur Platform, 2009
Omvang: ca. 60 ha.

WEEZENLANDEN ZWOLLE – RAND HISTORISCHE BINNENSTAD

Het ziekenhuis Isala, locatie Weezenlanden verhuist vanaf 2013 naar de oostrand van de stad. Hiermee komt een prachtige locatie vrij tegen de rand van het historische centrum van Zwolle. Er zijn stedenbouwkundige analyses gemaakt betreffende laadvermogen en ruimtelijke kwaliteit. Omvang: 16 ha, 600 woningen. Opdrachtgever: Gemeente Zwolle.

AFRONDING HANZEWIJK NOORD, KAMPEN

Afronding van de kwalitatief hoogwaardig ontworpen herstructureringswijk Hanzewijk. In de centrumlocatie komt naast het onlangs opgeleverde winkelcentrum ruimte vrij voor de bouw van appartementen en een brede school. In samenspraak met de woningbouwvereniging, de scholen en het wijkcentrum is een breed gedragen modellenstudie gemaakt waarbij ook de naastgelegen sporthal is betrokken. Aansluiting op de gracht, de noordelijk gelegen groen- en voorzieningenstrook en de aansluitende woningwijken staat centraal. Opdrachtgever: Gemeente Kampen. 2015-2017

HATERT NIJMEGEN – VERNIEUWING IN JAREN ’50 WIJK

De functies zoals scholen en kerk, in de zogenaamde ‘bijzondere doeleinden zone’, zijn komen te vervallen. Herstructurering met woningen voor ouderen en nieuwe functies zoals een zorgcentrum, worden ingepast in de sterke structuur van de jaren ’50 wijk met behoud van de specifieke en groene setting van de bijzondere doeleindenzone.
Opdrachtgevers: De woningbouwvereniging Talis en Portaal. Project dat Carla van Hooff samen met Liesl Vivier heeft getrokken in dienstverband bij Khandekar.  Ontwerp: 2004. Realisatie: 2008-2012.